ยินดีต้อนรับสู่อำเภอบ้านคา ....สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน...

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้

(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

โดยนายสมศักดิ์ คงละออ เกษตรอำเภอบ้านคา จังหวัด่ราชบุรี กล่าวรายงานเปิดงาน

พร้อมคณะ หน้าส่วนส่วนราชการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่สับปะรด ...อ่านต่อ

 

 


นายสมศักดิ์ คงละออ เกษตรอำเภอบ้านคา พร้อมด้วย นางสาวฉันทิดา กระทุ่มแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งองค์กร

เกษตรกรภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 11

ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ...อ่านต่อ

 

 


                        

                                   

 

 

  • คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
  • อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล

           ทะเบียนเกษตรกร โดยไม่กำหนดระยะเวลา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา

           ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

         วิสาหกิจชุมชน ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเกษตร

           อำเภอบ้านคา


 

 

 

เกษตรอำเภอบ้านคา