พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิทยา ผิวผ่อง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่สับปะรด

ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ...อ่านต่อ

 

 
                       

                                   

 

 

  • คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
  • อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล

           ทะเบียนเกษตรกร โดยไม่กำหนดระยะเวลา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา

           ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

         วิสาหกิจชุมชน ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเกษตร

           อำเภอบ้านคา


 

 

 

เกษตรอำเภอบ้านคา