--> สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ยินดีต้อนรับสู่อำเภอบ้านคา...สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน..

 

 

นายสมศักดิ์ คงละออ เกษตรอำเภอบ้านคา เข้าติดตามโครงการ ๙๑๐๑

ภายใต้ร่มพระบานมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการผลิต
ปุ๋ยหมักพืชสดบำรุงดินชุมชนบ้านคา2 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีการ
ผลิตปุ๋ยหมักพืชสดบำรุงดิน จำนวน ๖๐๒ ตัน มีเกษตรกรในชุมชนเข้าร่วม
ประมาณ ๓๐๐ กว่าคน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เครือข่ายศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ ๑๐ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี...อ่านต่อ

 


 

 

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานพิจารณาโครงการ ๙๑๐๑

ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน พร้อมคณะกรรมการ
ระดับอำเภอ ทั้ง ๖ ชุมชน ๓ ตำบล ๔๑ หมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒
ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ...อ่านต่อ

 
                            

 

 

  • คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558...อ่านต่อ

 

  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยไม่กำหนดระยะเวลา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา


 

 

 

เกษตรอำเภอบ้านคา

 

>