ยินดีต้อนรับสู่อำเภอบ้านคา...สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน..

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ คงละออ เกษตรอำเภอบ้านคา เข้าติดตามโครงการ ๙๑๐๑

ภายใต้ร่มพระบานมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการผลิต

ปุ๋ยหมักพืชสดบำรุงดินชุมชนบ้านคา2 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีการ

ผลิตปุ๋ยหมักพืชสดบำรุงดิน จำนวน ๖๐๒ ตัน มีเกษตรกรในชุมชนเข้าร่วม

ประมาณ ๓๐๐ กว่าคน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เครือข่ายศูนย์

จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ ๑๐ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี...อ่านต่อ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานพิจารณาโครงการ ๙๑๐๑

ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน พร้อมคณะกรรมการ

ระดับอำเภอทั้ง ๖ ชุมชน ๓ ตำบล ๔๑ หมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒

ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ...อ่านต่อ

 
                       

                                   

 

 

  • คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558...อ่านต่อ

 

  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยไม่กำหนดระยะเวลา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา เปิดรับต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา


 

 

 

เกษตรอำเภอบ้านคา